O NÁS

Škola plus s.r.o. vznikla v roku 2008 s cieľom pomôcť získať pedagogickým a odborným zamestnancom profesijné kompetencie a podporiť školy pri zabezpečovaní vzdelávacích potrieb svojich zamestnancov. Viac ako 10 rokov sme oprávneným poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania. Naše portfólio v súčasnosti tvoria programy na základe Potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania, Evidenčné číslo: 35/2021 – IV zo dňa 07. 09. 2021, ktorých garantom je PaedDr. Alica Dragulová, PhD., ktorá so svojim tímom špičkových odborníkov z praxe stojí za vznikom Školy plus s.r.o. Od roku 2008 sme vytvorili širokú databázu spokojných účastníkov našich kurzov, ktorých je približne 50 tisíc.

AKTUALITY

Na základe nového zákona č. 138/2019 Z.z., ktorý pridal školám a školským zariadeniam povinnosť zabezpečiť pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov absolvovanie aktualizačného vzdelávania podľa §87, bod. 10 pre vás Škola plus tieto vzdelávania pripravila a jednotlivé témy sú v ponuke.

TÉMY AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

 

Témy pre pedagogické kolektívy v rozsahu 20 hodín

Témy aktualizačného vzdelávania

 PROGRAMY INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

Podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní

Program inovačného vzdelávania

Podpora detí/žiakov vo výchove a vzdelávaní v kontexte inkluzívneho vzdelávania

Program inovačného vzdelávania

Využitie pedagogického diagnostikovania na podporu učenia sa dieťaťa/žiaka

Program inovačného vzdelávaniaPodpora pozitívnej klímy triedy v súlade s kultúrou a étosom školy/školského zariadenia

Program inovačného vzdelávania

Rozvoj PZ prostredníctvom učiacej sa organizácie

Program inovačného vzdelávania

Čitateľská gramotnosť verzus testové úlohy

Program inovačného vzdelávania


Aktivizujúce vyučovanie kooperatívnou formou s dôrazom na sebahodnotenie a rovesnícke hodnotenie

Program inovačného vzdelávania

Financie okolo nás

Program inovačného vzdelávania

Národný projekt PRIM II.

Národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II." ITMS2014+ 312051ARK3

Zistiť viacCENNÍK

- Poplatok za vzdelávanie v programe inovačného vzdelávania je 100€ za jednotlivca, v prípade kolektívov škôl a školských zariadení je cena 80€ na účastníka
- Platba prebieha formou faktúry na meno účastníka
- Možnosť refundácie platby za inovačné vzdelávanie z Plánu obnovy je do konca augusta 2024


KONTAKT

Kontaktný formulár


MENO

SPRÁVA

     

Odoslaním správy beriem na vedomie, že dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Bližšie informácie nájdete TU .