O NÁS

Škola plus s.r.o. vznikla v roku 2OO8 s cieľom pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom získať kredity a podporiť školy pri zabezpečovaní vzdelávacích potrieb svojich zamestnancov. Viac ako 1O rokov sme oprávneným poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania.Naše portfólio v súčasnosti tvoria programy na základe Potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania, Evidenčné číslo: 35/2021 – IV zo dňa 07. 09. 2021, ktorých garantom je PaedDr. Alica Dragulová, PhD., ktorá so svojim tímom špičkových odborníkov z praxe stojí za vznikom Školy plus s.r.o. Od roku 2OO8 sme vytvorili širokú databázu spokojných účastníkov našich kurzov, ktorých je približne 5O tisíc.

AKTUALITY

Na základe nového zákona č. 138/2019 Z.z., ktorý pridal školám a školským zariadeniam povinnosť zabezpečiť pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov absolvovanie aktualizačného vzdelávania podľa §87, bod. 10 pre vás Škola plus tieto vzdelávania pripravila a jednotlivé témy sú v ponuke.

PROGRAMY

Národný projekt PRIM II.

Národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II." ITMS2014+ 312051ARK3

Zistiť viac

Čitateľská gramotnosť verzus testové úlohy

Program inovačného vzdelávania

Financie okolo nás

Program inovačného vzdelávaniaRozvoj PZ prostredníctvom učiacej sa organizácie

Program inovačného vzdelávania

Témy pre pedagogické kolektívy v rozsahu 20 hodín

Témy aktualizačného vzdelávania

Aktivizujúce vyučovanie kooperatívnou formou s dôrazom na sebahodnotenie a rovesnícke hodnotenie

Program inovačného vzdelávania


Využitie pedagogického diagnostikovania na podporu učenia sa dieťaťa/žiaka

Program inovačného vzdelávania

Podpora pozitívnej klímy triedy v súlade s kultúrou a étosom školy/školského zariadenia

Program inovačného vzdelávania

Pokyny k platbe za vzdelávanie

Zistiť viac


PUBLIKÁCIE

I. Pavlov - Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy)

I. Pavlov - Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy)
M. Šnídlová - Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca v personálnom manažmente školy

M. Šnídlová - Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca v personálnom manažmente školy

KONTAKT

MENO

PRIEZVISKO

SPRÁVA

Odoslaním správy beriem na vedomie, že dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Bližšie informácie nájdete TU .