O NÁS

Škola plus s.r.o. vznikla v roku 2OO8 s cieľom pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom získať kredity a podporiť školy pri zabezpečovaní vzdelávacích potrieb svojich zamestnancov. Viac ako 1O rokov sme oprávneným poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania.Naše portfólio v súčasnosti tvoria programy na základe Potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania, Evidenčné číslo: 35/2021 – IV zo dňa 07. 09. 2021, ktorých garantom je PaedDr. Alica Dragulová, PhD., ktorá so svojim tímom špičkových odborníkov z praxe stojí za vznikom Školy plus s.r.o. Od roku 2OO8 sme vytvorili širokú databázu spokojných účastníkov našich kurzov, ktorých je približne 5O tisíc.

AKTUALITY

Na základe nového zákona č. 138/2019 Z.z., ktorý pridal školám a školským zariadeniam povinnosť zabezpečiť pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov absolvovanie aktualizačného vzdelávania podľa §87, bod. 10 pre vás Škola plus tieto vzdelávania práve pripravuje. Ďakujeme za pochopenie.

PROGRAMY

Národný projekt PRIM II.

Národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II." ITMS2014+ 312051ARK3

Zistiť viac

Čitateľská gramotnosť verzus testové úlohy

Program inovačného vzdelávania

Financie okolo nás

Program inovačného vzdelávaniaRozvoj PZ prostredníctvom učiacej sa organizácie

Program inovačného vzdelávania

Témy pre pedagogické kolektívy v rozsahu 20 hodín

Program inovačného vzdelávania

Aktivizujúce vyučovanie kooperatívnou formou s dôrazom na sebahodnotenie a rovesnícke hodnotenie

Program inovačného vzdelávania


Využitie pedagogického diagnostikovania na podporu učenia sa dieťaťa/žiaka

Program inovačného vzdelávaniaPUBLIKÁCIE

I. Pavlov - Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy)

I. Pavlov - Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy)
M. Šnídlová - Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca v personálnom manažmente školy

M. Šnídlová - Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca v personálnom manažmente školy

KONTAKT

MENO

PRIEZVISKO

SPRÁVA