Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Národný projekt PRIM II.

Témy vzdelávania inkluzívnych tímov v materských školách na Slovensku zapojených do národného projektu

1. Inkluzívny manažment MŠ (riadenie inkluzívneho tímu, spolupráca pedagogických ,odborných a pomocných profesií v MŠ.
2. Strategické plánovanie zmien zameraných na zvýšenie inkluzívneho prostredia v predprimárnom vzdelávaní.
3. Implementačná rovina stratégie zmeny.
4. Profesijný rozvoj inkluzívneho tímu.
5. Využitie odborných a pomocných profesií v spolupráci s rodinou, zapojenie rodiny do procesu predprimárnej výchovy a vzdelávania.

Termíny

Lektori

doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
Mgr. Božena Tokárová
Mgr. Miroslav Baník.
doc. PhDr. Viera Šilonová, PhD.
prof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
PaedDr. Zuzana Réveszová

Koordinátorka projektu: PaedDr. Alica Dragulová, PhD. tel:+421 918 675 106

Copyright ©2024 Škola Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené.